Privacy

GIS Specialisten BV

Gevestigd aan: Van Deventerlaan 31-51, 3528 AG Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Van Deventerlaan 31-51
3528 AG Utrecht
+31857325825

Persoonsgegevens die wij verwerken

GIS Specialisten BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Locatiegegevens
– Gegevens over uw activiteiten op onze website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via contact@gisspecialisten.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

GIS Specialisten BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij u af te leveren

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

GIS Specialisten BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

GIS Specialisten BV gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door GIS Specialisten BV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar contact@gisspecialisten.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. GIS Specialisten BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

GIS Specialisten BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via contact@gisspecialisten.nl

 


 

GIS Specialisten BV

Based: Van Deventerlaan 31-51, 3528 AG Utrecht, is responsible for the processing of personal data as shown in this privacy statement.

Contact details:
Van Deventerlaan 31-51
3528 AG Utrecht
+31857325825

Personal data that we process
GIS Specialisten BV processes your personal data because you use our services and/or because you provide them yourself. Below you will find an overview of the personal data that we process:

  • First and last name
  • Address data
  • Telephone number
  • E-mail address
  • IP address
  • Location data
  • Information about your activities on our website
Special and/ or sensitive personal data that we process

Our website and/ or services doesn’t intend to collect data about website visitors under the age of 16. Unless they have permission from their parents or guardian. However, we can’t check whether a visitor is older than 16. We therefore advise parents to be involved in the online activities of their children, in order to prevent data about children from being collected without parental consent. If you’re convinced that we have collected personal information about a minor without this permission, please contact us via contact@gisspecialisten.nl and we will delete this information.

For what purpose and on what basis we process personal data

GIS Specialisten BV processes your personal data for the following purposes:

– Sending our newsletter and/ or advertising brochure;
– To be able to call or e-mail you if necessary to carry out our services;
– To inform you about changes to our services and products;
– To deliver products and services to you.

How long do we keep data

GIS Specialisten BV doesn’t store your personal data longer than is strictly necessary to achieve the purposes for which your data is collected.

Cookies, or similar techniques that we use

GIS Specialisten BV doesn’t use cookies or comparable techniques.

View, modify or delete data

You have  the right to view, correct or delete your personal data. You also have the right to withdraw your consent to the data processing or to object to the processing of your personal data by GIS Specialisten BV, and you have the right to data portability. This means that you could submit a request to us to send the personal data we hold about you in a computer file to you or another organization mentioned by you. You can send a request for access, correction, deletion, data transfer of your personal data or request for cancellation of your consent or objection to the processing of your personal data to contact@gisspecialisten.nl. To ensure that the request for access has been made by you, we ask you to send a copy of your Identity Card with the request. Make your passport photo, MRZ (machine readable zone, the strip with numbers at the bottom of the passport), passport number and citizen service number (BSN) black in this copy. This is to protect your privacy. We will respond to your request as soon as possible, but within four weeks. GIS Specialisten BV would also like to point out that you have the opportunity to file a complaint with the national supervisory authority, the Dutch Data Protection Authority.

This will be possible via the following link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap

How we protect personal data

GIS Specialisten BV takes the protection of your data seriously and takes appropriate measures to prevent misuse, loss, unauthorized access, unwanted disclosure and unauthorized changes. If you have the impression that your data is not properly secured, or there are indications of abuse, please contact our customer service or via contact@gisspecialisten.nl